#9, Street 494, Sangkat Phsar Doum Thok Kov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Combodia.